Comité

Besluiten die door de Bondsvergaderingen genomen worden, moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Daarvoor is het Comité ingesteld, net als voor de coördinatie van het werk in de Bond. De leden van het Comité worden door de bondsvergadering gekozen, net als de leden van de deelorganisaties. Op deze manier wordt het geheel van de Bond aangestuurd door de gemeenten die er deel van uitmaken.

Organisatieschema

Comité en commissies

Het Comité heeft veel taken. Deze kunnen niet allemaal worden uitgevoerd door de 7 leden. Onderdelen van het werk van het Comité worden uitgevoerd door commissies en werkgroepen.

Het Bondsbureau ondersteunt het comité en is verder in algemene zin dienstbaar aan de verbonden gemeenten en de overige instanties in de Bond.


Waarover spraken zij op 10 augustus jl.?

Op een positieve noot het seizoen beginnen is van groot belang, evenals in harmonie goede besluiten nemen. Vandaag zijn we ...
Verder Lezen

Tijdelijk preekconsent Janno van den Ende

Dhr. J.A. (Janno) van den Ende heeft voldaan aan de voorwaarden om een tijdelijk preekconsent van het Seminarium te ontvangen ...
Verder Lezen

Ds. J.G Niewöhner overleden

Met leedwezen heeft het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland kennis genomen van het overlijden van ...
Verder Lezen

Dineke Spee legt ambt neer

Hierbij deelt het comité mee, dat Dineke Spee nu haar dienstverband bij de Vrije Evangelische Gemeente beëindigd is en haar pensioen ingaat ...
Verder Lezen

Eenheid in verscheidenheid

Waar staan we en waar gaan we naar toe? Dit is het onderwerp van het overleg tussen comité, 3tal en ...
Verder Lezen

Rechten en bevoegdheden als van een emeritus!

Per 22 mei 2017 heeft de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam, met instemming van het comité, ds. L. Mietus eervol ontheven ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 11 mei jl.?

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Op 5 mei vieren we de vrijheid in Nederland, een land waarin ook ...
Verder Lezen

Bennie Kooistra beroepen te Hengelo

Ds. Bennie Kooistra heeft een beroep gekregen en aanvaard vanuit de Baptistengemeente te Hengelo. Eind augustus verlaat hij de VEG ...
Verder Lezen

Betsy de Boer – van Bruggen gedecoreerd

Op 26 april jl. is E. (Betsy) de Boer - van Bruggen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau ...
Verder Lezen

Multitasker wordt gedecoreerd

In IJsselstein, op 26 april jl. is J.G. (Job) Sloof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege meerdere ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 6 april?

Jozua 5: 9-11, over de Pesachviering bij Gilgal van de Israëlieten op weg naar het beloofde land, wordt gelezen. Uit ...
Verder Lezen

Agenda jaarvergadering 2017

Op 4 november 2017 wordt te VEG Bussum de jaarvergadering  van de Bond gehouden.  Deze wordt vooraf gegaan door een ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 23 februari jl.

Johannes 2, vers 1-10 wordt gelezen. Maria signaleert een tekort aan wijn, zij neemt actie, betrekt anderen en geeft blijk ...
Verder Lezen

Tussentijdse verkiezing bestuursleden

De stemmen van de tussentijdse verkiezing voor een comitélid en een lid van het bestuur van St '76 zijn geteld. Er ...
Verder Lezen

Emeritaat verleend aan ds. Jan Delwig

De Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl heeft met ingang van 1 januari jl. emeritaat verleend aan ds. H.J. (Jan) Delwig. Daarbij bedankt ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 12 januari jl.

Als opening wordt Romeinen 8: 38/39 gelezen. Hierin wordt het vertrouwen uitgesproken dat niets ons zal kunnen scheiden van Christus ...
Verder Lezen

Week van gebed 2017

Op veel plaatsen in Nederland is zondagochtend 15 januari een gebedsdienst gehouden in het kader van de Week van het ...
Verder Lezen

In Christus één

In de jaarbrief 2017 vindt u een beschouwing over 'De Reformatie', die 500 jaar geleden begon, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 19 december jl.

Jeremia 17:5-10 wordt gelezen. Gods woord is heel duidelijk over in wie we ons vertrouwen moeten stellen. In hem alleen, ...
Verder Lezen

Preekconsent verleend!

Aan Gosse Ytsma, lid van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is met ingang van 1 januari 2017 door het comité een preekconsent ...
Verder Lezen

Reacties gesloten