Print deze pagina

Wie zijn wij

Bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland hebben zich 34 gemeenten aangesloten, verspreid over het gehele land, met uitzondering van de twee zuidelijke provincies.

De eerste gemeenten zijn ontstaan in het midden van de 19e eeuw. Men had moeite met de overheidsbemoeienis met de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Ook herkende men zich niet in het liberale theologische klimaat. Deze gemeenten sluiten zich aaneen in een Bond, die in 1881 wordt opgericht. Belangrijke redenen voor de oprichting van de Bond zijn dat men wilde samenwerken op het gebied van de opleiding van predikanten en bij zending, evangelisatie en diaconaat.

Het ontstaan en het karakter van de Bond zijn beschreven in de brochure Een moeder en een vader . In de folder De vijf vingers van Vrije Evangelische Gemeenten wordt in vijf thema’s in het kort uiteengezet wat wezenskenmerken van de Bij de Bond aangesloten gemeenten zijn. De Beginselen van de Bond hebben niet het karakter van een belijdenis, maar vormen een basis voor het voortgaand belijden van gemeenten en gelovigen.

De Bond wordt bestuurd door een comité. Het gezamenlijke werk vindt plaats in deelorganisaties.

De Bond staat open voor samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Dit wordt in Nederland vorm gegeven via een lidmaatschap van de Raad van kerken in Nederland via een associatieovereenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland. De Bond is als het om internationale oecumene gaat lid van de International Federation of Free Evangelical Churches en van de World Communion of Reformed Churches.Deelorganisaties van de Bond onderhouden op hun terrein contacten met relevante samenwerkingsverbanden.

De predikantenopleiding is verbonden met de Protestantse Theologische Universiteit.