Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Een hele mondvol

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen. Deze verordening eerbiedigt alle grondrechten alsook de vrijheden en beginselen die zijn erkend in het Handvest zoals dat in de Verdragen is verankerd, met name de eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, woning en communicatie, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht op culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.

In het kort

Het komt er in het kort op neer dat ter voorkoming van bijvoorbeeld identiteitsfraude, de persoonlijke gegevens beschermd zijn en niet zomaar overal openbaar mogen staan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit geldt voor de bijzondere gegevens.

Bij bijzondere gegevens moet u denken aan het BSN nummer maar ook aan verwijzingen naar religie en geaardheid of afkomst. Dit houdt in dat iemand die op een lijst van een kerk staat als belijdend of dooplid, dit een bijzonder kenmerk is en deze lijst dus niet zomaar gepubliceerd of openbaar mag worden gemaakt. Zitten deze lijsten in een digitaal systeem dan moet duidelijk zijn wie toegang heeft en welke mogelijkheden deze persoon heeft m.b.t. de invoer van gegevens.

Wat te doen

Vanuit de Bond komen we spoedig met adviezen en gereedschappen hoe om te gaan met deze wet. Kijk er naar uit! En heel belangrijk is het gezonde verstand. Hoe ga je om met lijsten, wachtwoorden en noem maar op. Daarbij wijzen we ook op de analoge veiligheid. Of te wel, de ledenlijst, jaargids etc. die bij het oud papier komt of open en bloot in de hal van de kerk ligt. Ook dit valt onder de AVG.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten