Waarover spraken zij op 10 september 2018?

In de opening gaat het over kansen zoeken en niet blijven hangen in bedreigingen. Daartoe wordt 1 Petrus 2 vers 9 gelezen. Vraag de hulp van God in gebed en verwacht de leiding van Hem. Zowel persoonlijk, alsook gezamenlijk in de Bondsgemeenschap.

Hoe verder

Drietal en comité overleggen hoe verder te gaan in het traject ‘Betrokkenheid en bestuur’. Er zijn acties, die meteen al ter hand genomen worden en er zullen twee voorstellen komen. Bij alles is er steeds de vraag: ‘Geeft het antwoord op de originele vraagstelling? Verbetert het of ‘de Betrokkenheid’ en / of ‘het Bestuur’?’ De voorstellen om coaches, die vernieuwingen op gebied van regio’s en Bond een boost moeten geven zullen geld kosten. Omdat het om een tijdelijke aanstellingen gaat, is het de bedoeling het uit reserves van Bond en deelorganisaties te halen. De acties welke in gang gezet zijn: werkgroep lokaal versus gezamenlijkheid, werkgroep andere kerken, schets taken comité, hoe documenten online te delen en het evalueren van de pilot BV nieuwe stijl.

Vanuit Beverwijk is het seminarium gevraagd een toelichting te geven op hun transitieplannen. Deze bijeenkomst (te Amersfoort op dinsdag 9 oktober) is open voor iedereen in de Bond, die er belangstelling voor heeft.

Oude Pekela doet de dienst op de BV, de collecte is bestemd voor de Christenen in Syrië en de invulling na de dienst om de Bondsgemeenschap te inspireren zichzelf in een breder kader te plaatsen is: ’De zorg voor de Schepping begint in onze achtertuin’. Hiertoe is een spreker gevonden via www.groenekerken.nl.

Erbij

Comité zal aanwezig zijn bij de Emeriti dag, was aanwezig bij het afscheid van Erik van Loo van Bennekom, feliciteerde ds. Praamsma met zijn 50 jarig ambtsjubileum en ds. en mw. V/d Velde met hun 40 jarig huwelijk. De (huis)bezoeken te Bussum en Wormerveer werden van beide kanten op prijs gesteld. De viering van het jubileum van de wereldraad is bijgewoond door Mietus van het seminarium, die er een mooi artikel over schreef, dat op de website van de Bond gepubliceerd is. Comité woont de SZD inspiratiedag bij.

 Andere zaken

Comité had een positief beroepbaarstellingsgesprek met V/d Ende. Fijn dat het seminarium een aanstaand predikant heeft afgeleverd. De werkgroep nascholing begint zijn draai te vinden. Het seminarium wordt gevraagd een vervanging voor ds. van Meggelen te leveren. Van Veen wordt onder de voorwaarde van een gastlidmaatschap van een bondsgemeente toestemming verleend haar preekconsent in de Bond te behouden, nu zij vanwege haar werk in een Protestantse Kerk lid moet worden. Bennekom benoemt als consulent ds. Hettema en Yerseke, Burgum en Elburg zijn bezig met de benoemings- of beroepingsprocedure. De wijkgemeente Nunspeet van de VEG Elburg is per 1 september geheel zelfstandig geworden. Gemeenten en deelorganisaties zijn nogmaals herinnerd aan het updaten van de ANBI gegevens en kregen de waarschuwing, dat de controle verscherpt is. Het privacy beleid van comité / bondsbureau is gereed en zal onder een button op de website geplaatst worden.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten