Waarover spraken zij op 5 februari jl.?

Ter inspiratie en bezinning wordt Colossenzen 3:16,17 gelezen. Als men dit tegen het licht houdt van de lijdenstijd, dan herinnert het ons aan ons eigen falen en roept het tegelijk diepe dankbaarheid op, dat God het liefste wat Hij had, over had voor ons. Het is een uitdaging met alles wat wij zeggen en doen de naam van Jezus groot te maken.

Deelorganisaties, commissies en werkgroepen – Een afvaardiging van het seminarium is te gast om de uitwerking van het in november goedgekeurde beleidsvoorstel rond transitieplannen te bespreken. De nieuwe situatie vraagt maatwerk en afspraken rond declaraties en offertes voor de dienstverlening aan de Bondsgemeenschap. Aan het concept wordt verder gewerkt en het resultaat wordt later op hoofdlijnen doorgegeven aan de gemeenten. Verder wordt herbevestigd dat vragen rond vooropleidingen van toekomstige gemeentelijk werkers bij het comité liggen en dat het overgebleven geld van 2018 aan de reservering voor een AiO toegevoegd wordt. Het seminarium deelt mee, dat bestuurstaken en die van de docenten zijn herschikt. Ds. De Jong-Buursma zal zich bezig houden met de coördinatie van de primaire nascholing en toetreden tot de werkgroep Nuis /Nascholing. Mietus bedankt het comité hartelijk voor de ruimhartige financieringswijze voor de eerstvolgende uitgave, ‘De kern van onze hoop’.

Bondsvergadering, regio’s en vacatures comité –  Door het comité, het ex3tal en de diverse werkgroepen is hard gewerkt om in maart op de regiobijeenkomsten conceptvoorstellen rond de coaches te bespreken. En wie weet is het mogelijk om n.a.v. de verslagen en gesprekken verdere en definitieve voorstellen te formuleren. De bondsgemeenten hebben aan het comité dispensatie verleend om met minimale bezetting door te functioneren. Alleen Franeker gaf aan dit tot een half jaar te willen limiteren.

Gemeenten – In Leeuwarden is men blij een gemeentelijk werker gevonden te hebben. Uit Amsterdam kwam bericht, dat men verdere invulling gaat geven aan het besluit tot opheffen en ook vanuit Den Haag wordt vernomen, dat men overweegt de gemeente te sluiten. De begeleidingscommissie Nunspeet is ingesteld en bestaat uit: de heren Bets en Lieffijn uit Nunspeet, Ytsma van het comité en Lindeboom en Timmermans uit de gemeenten.

Oecumene en samenwerkingsverbanden

  • CIO – Digitale communicatie, ook met de overheid, wordt steeds belangrijker. Lastigheid is het waarborgen van de veiligheid. Geloofsovertuigingen van personen mogen in Nederland niet gekoppeld zijn aan een openbaar persoonsregister, zoals het Handelsregister. Via het CIO wordt binnenkort een Bulkinschrijving geregeld. Het comité verstrekt een machtiging aan de bureausecretaris, J.E. Beem -Roosch om dit namens de Bondsgemeenten te regelen. 
  • Nationale Synode – Dit initiatief is 10 jaar geleden begonnen ter stimulans van gesprekken en contacten binnen Protestantse Kerken op het grondvlak. De Bond als zodanig nam geen deel, enkele personen toonden belangstelling. Nu wordt gevraagd een verklaring van verbondenheid speciaal tussen Protestantse Kerken te tekenen. Gezien de congregationalistische structuur zou het comité dit alleen kunnen doen, indien de bondsvergadering hiertoe opdracht geeft, d.m.v. een aangenomen voorstel. Het comité hecht belang aan oecumenische contacten, maar is zich bewust van de beperkte menskracht en het feit dat alle aandacht nu naar de herstructurering moet gaan. Ze besluit dit nu niet voor te leggen aan de gemeenten.
  • Studiedag Archief PThUComité zal vertegenwoordigd worden op de studiedag van de PThU rond archiveren en informatiebeheer. Ook hier doet de digitale wereld zijn intrede! Er wordt een website gelanceerd die van groot belang is voor secretarissen en archivarissen van kerkelijke gemeenten.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten