Waarover spraken zij op 18 maart jl.?

Op weg naar Pasen overweegt het comité voor welke keuzes je kunt staan en hoeveel invloed daarbij is van de leidende hand van God? Of laat je je meeslepen door anderen? In gebed wordt stilgestaan bij de moeilijke periode die Janneke en haar man Xander doormaken. Voor hen wordt een steunende en leidende hand van God gevraagd.

Bondsvergadering, regio’s en voorgangersbijeenkomst
De voorgangersbijeenkomst (dit keer waren de in gemeenten werkzame werkers en predikanten uitgenodigd) was goed bezocht. O.l.v. mw. Dijkstra -Algra spraken zij over de vervulling van het ambt in deze tijd. Dit soort bijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld en men gaf aan, dat ze langer mogen duren.
De regiobijeenkomsten zijn ook goed bezocht en positief ervaren. Het verdient de voorkeur om 3 regiobijeenkomsten te houden, vanwege de reisafstand. Intensief zijn de conceptvoorstellen rond de coaches besproken. Het comité en 3tal werken nu definitieve versies voor de Voorjaarsvergadering uit. De voorgestelde aanstellingen zijn een volgende stap in een veranderingsproces, waarbij de veranderende (in beweging) zijnde Bond nieuwe wegen zoekt. Hierin samen een weg vinden is onderdeel van het proces. Een groot punt van zorg blijft de menskracht!

Gemeenten
Comité zal de receptie en dienst bijwonen van Oude Pekela op 30 maart, alsook de laatste dienst te Velp 14 april. Dordrecht vroeg om advies rond beroepingswerk, gemeentebezoeken worden verdeeld onder de weinige comitéleden en de werkgroep rond Nunspeet zal wat vaker contact hebben. De nieuwe gemeentelijk werker uit Leeuwarden komt op bezoek bij het comité voor een kennismakingsgesprek en wil graag erkenning aanvragen. Het comité besluit om alle nieuwelingen, of ze nu wel of geen erkenning willen uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. De heer Marten de Vries is weer lid geworden in een VEGemeente en na overleg met de kerkenraad van VEG Bussum herstelt het comité zijn preekconsent in ere.

Oecumene en samenwerkingsverbanden
Het comité en de vertegenwoordiger SMPR zullen deelnemen aan de conferentie, ‘De kerk een veilige plek’ van de Raad van Kerken. De Bond ondertekende dit document in 2014 en neemt van harte deel aan deze evaluatie en herbevestiging. De algemeen secretaris van de Raad van Kerken wil nader kennis maken met de Bond, of bij een gemeente of bij een Bondsvergadering. Jager woonde een bijeenkomst voor nieuwe synodeleden bij en nam deel aan de synode zelf. Naar bevind van zaken maakt hij wel of niet gebruik van het stemrecht.
Bij het CIO is men bezig de laatste hordes uit de weg te ruimen voor de KvK nummers voor alle kerkgenootschappen, van belang voor digitale herkenning en de aanvraag van gratis VOG’s voor bijv. kinderkerkleiders etc. Zodra alles geregeld is worden gemeenten nader geïnformeerd. De Bondsvergaderingen sluiten dit jaar door de pilot absoluut niet aan op de planning van Ons Orgaan. Het verslag van de bijeenkomst komt daardoor pas in het septembernummer. Mocht het jaarplan zo blijven na de pilot, dan wordt een oplossing gezocht.