Waarover spraken zij op 6 mei jl.?

‘Zoek de vrede en jaag die na’ is een tekst die komt uit 1 Petrus 3: 8-12. Een passende tekst gezien 4/5 mei, met de Nationale Herdenking van de Tweede Wereldoorlog slachtoffers en het vieren van de Vrijheid. Het doet ons beseffen wat een voorrecht het is om al 74 jaar in ons land in vrijheid te kunnen leven. Menigeen in de wereld hunkert hiernaar. Ook in de Bijbel lezen we over vrijheid, die verkregen wordt door de overwinning van het kwaad. Gods zoon is degene die het offer voor ons brengt. Het is onze opdracht om actief te werken aan vrijheid en daarmee te beginnen in onze eigen kleine kring, in ons gezin en omgeving en niet ontmoedigd raken, doordat we geen direct effect hebben op wereldvrede. In gebed wordt God gedankt voor onze vrijheid en de zegen gevraagd.

Voorjaarsvergadering van de Bond van 11 mei jl.
De vergadering wordt voorbereid. Het meeste aandacht vraagt hoe de laatste bespreking rond de voorstellen voor een gemeente-regiocoach en beleidsadviseur in het vat te gieten. Na de besprekingen op eerdere regio en plenaire vergaderingen zal er nu een besluit genomen worden. Er zijn nog diverse amendementen die behandeld worden en ook de verslagen van de werkgroepen vragen toelichtingen. Bij het ter perse gaan van deze samenvatting is de vergadering geweest. Klik hier voor een kort verslag. Tijdens de vergadering zal het seminarium een nieuwe uitgave van de Bond, ‘De Kern van onze hoop’ presenteren.

Gemeenten
Comité was bij de laatste dienst van Oude Pekela op 30 maart, alsook de laatste dienst te Velp op 14 april.
Vanuit Den Haag en Veendam is bericht over beëindiging op termijn. Hen wordt gevraagd de Bondsgemeenschap op 11 mei a.s. te informeren.
Elburg heeft een gemeentelijk werker in de persoon van Durk Muurling gevonden. Met hem was een gesprek en hij begint aan de oriëntatie cursus.
Er is een verzoek ingediend voor lidmaatschap van de Bond vanuit een Friese gemeente.
De VEG Den Haag, als VEG Veendam laten weten een besluit tot afbouw en sluiting van de gemeente te hebben genomen.
Vanuit Goes is er bericht, dat ds. Van de Wetering een beroep uit Slikkerveer heeft gekregen.

Oecumene en samenwerkingsverbanden
Het comité en de vertegenwoordiger SMPR zullen deelnemen aan de conferentie, ‘De kerk een veilige plek’.