Waarover spraken zij op 27 juni jl.?

Psalm 126: 2 en 3, “Toen………was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde”, wordt gelezen en naar aanleiding hiervan dankbaarheid uitgesproken voor mooie herinneringen, voor het feit dat je, God dienende, een zinvol leven leidt. Er zijn ongedachte en onverwachte kansen en we zijn in de loop der jaren gegroeid als mens. Laten we niet alleen omzien in verwondering, maar ook verheugd zijn over het leven nu en vertrouwen op de toekomst.

Evaluatie Voorjaarsvergadering van de Bond van 11 mei jl.
Het was een goed gevulde waardevolle dag, perfect georganiseerd door het bondsbureau en de gastgemeente Bussum. De openingsdienst gaf een mooie samenwerking weer tussen de VEG Amsterdam en de Ned. Geref. Kerk(NGK) waarmee zij verder zal gaan en aansluitend spreekt dr. Klaas Spronk n.a.v. het thema ‘Bijbel in beweging’ en pleit voor contextuele lezing van de Bijbel. Indien goed gebruikt, brengt de Bijbel je in beweging!

De vergadering was een levendig gebeuren, met veel inbreng van de deelnemers. Een en ander vroeg flexibiliteit en souplesse van de dagvoorzitters, die dit voortreffelijk deden. Na een traject van enkele jaren wordt er na verdere uitleg, discussie en behandeling van amendementen besloten tot de aanstelling van een gemeente-regiocoach en een beleidsadviseur. Dankbaarheid is er naar allen die zich in dit traject ingezet hebben, zoals het ex-3tal en de mensen van de diverse werkgroepen. Meteen na de voorjaarsvergadering is een start gemaakt met het vinden en vragen van mensen die de begeleidingsgroepen zullen vormen. Hun opdracht is geschikte kandidaten zoeken voor de twee aan te stellen professionals en vervolgens bij te staan in hun taak.

  • De begeleidingsgroep voor de gemeente-regiocoach bestaat uit Gosse Ytsma, Anja Smit, Karin de Haan en Jan Kees Karelse.
  • De begeleidingsgroep voor de beleidsadviseur bestaat uit Dineke Spee, Gerrit van der Kolk en Rufus van der Zwan.

Beide groepen komen begin juli al bij elkaar voor een eerste overleg. Klik hier voor een kort verslag van de vergadering, of lees meer in Ons Orgaan van september.

Najaarsvergadering van de Bond op 9 november 2019
De VEG Wemeldinge doet de dienst. Het thema van de dag is ‘Communicatie in beweging’.

Comité en deelorganisaties
Het comité besluit dankbaar op het ondersteuningsaanbod van Dineke Spee in te gaan en haar, in de transitieperiode naar een nieuw comité met een beleidsadviseur, bij het huidige comité te betrekken als tijdelijk adviseur.

Punten worden verzameld om later met de beleidsadviseur ter hand te nemen en de beweging in de Bond gaande te houden. Zo moet er nodig gekeken worden naar waar de focus moet liggen; welke lidmaatschappen behouden en welke te onderhouden contacten? In een kleiner geheel kan immers niet alles. Beter een paar dingen goed doen, dan veel half of alleen maar in naam.

De SZD houdt een inspiratie dag met bezoek van enkele Oekraïners op twee locaties (Meppel en Gouda) begin oktober. Bij de notitie over de dienstverlening in de Bond van het seminarium is nu een schematische werkwijze gemaakt door het comité. Beide zijn te vinden op de publicatiepagina van het seminarium. Kampus strijkt eind juni neer in Renswoude en na de zomer zal er een evaluatie met het comité zijn.

Gemeenten
Comité is vertegenwoordigd bij het afscheid van Gerard van de Wetering te Goes(voor verslag zie Ons Orgaan van september), de laatste dienst van VEG Enschede en de bevestiging van de gemeentelijk werker, Durk Muurling te Elburg. De begeleidingsgroep Nunspeet is bijeen geweest en Amsterdam laat weten op 29 september een markeringsdienst samen met NGK te houden. Nieuwvliet vraagt advies over wel of niet aanstellen van een consulent, iets dat binnen de Bond steeds lastiger wordt door gebrek aan predikanten en de voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema gaat een aanvraag doen voor een gastlidmaatschap van de Bond.

Oecumene en samenwerkingsverbanden
Het comité en de vertegenwoordiger SMPR van de Bond namen deel aan de conferentie, ‘De kerk een veilige plek’. Een van de aanbevelingen is om beleid te ontwikkelen voor zo’n veilige kerk. Er is een website, waar een stappenplan staat voor die ontwikkeling. Men adviseert een gedragscode op te stellen en te laten tekenen, om iedereen die met jeugd werkt referenties te vragen en een (zodra de e-herkenning rond is voor kerken is dit voor vrijwilligers gratis) VOG te laten overleggen, regelmatig voortgang gesprekken te voeren en trainingen te geven om ongewenst gedrag te voorkomen.
In de Bond is er een protocol en de Bond is aangesloten bij een meldpunt SMPR, waar elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijk ambtsdrager zich kan laten adviseren. Ook kerkbesturen kunnen voor advies bij SMPR terecht.
Aanvullend op andere berichten vanuit de Raad van Kerken is er op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, een vredesmars, beginnend vanuit Almere. Het Leger des Heils coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties.
De besprekingen over Maria binnen de Raad hebben geleid tot een publicatie met daarin een bijbels-theologische verkenning, de stand van zaken in het oecumenisch gesprek, nieuwe Maria-liederen en bijdragen door leden en vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerkgenootschappen met meer persoonlijke verhalen rond Maria. Deze en andere interessante uitgaven vindt u hier. Tenslotte is dhr. Jager gevraagd de komende tijd namens de kleine kerken in het moderamen te komen.
Het CIO (Contact in Overheidszaken) vraagt het comité alle bij de Bond behorende instellingen te attenderen op het feit dat per 1 juli alle ANBI gegevens op de websites geactualiseerd moeten zijn. In het najaar zal de belastingdienst gegevens gaan controleren. Verder is het comité gevraagd er op toe te zien, dat men een degelijke en betrouwbare controle doet. Fraude komt helaas ook in kerken regelmatig voor.
Spoedig volgt er informatie over hoe alle gemeenten behorende bij de Bond een inschrijving in het handelsregister van de Kamper van Koophandel kunnen krijgen, zonder dat de privacy daarbij in het geding komt. Hierna kan e-herkenning aangevraagd worden en kan men digitaal communiceren met de overheid.