Waarover spraken zij op 9 oktober jl.?

1 Samuël 25 vanaf vers 10 verhaalt over David die optrekt tegen Nabal met gewelddadige bedoelingen. David ziet uiteindelijk in, dat het recht in eigen hand nemen niet de juiste weg is en hij heeft oprecht spijt. De genade van God valt hem toe. Deze niet verdiende goedheid toont ons dat ook wij mogen leven uit de hoop.

Najaarsvergadering van de Bond op 9 november 2019
De taken op de vergadering worden verdeeld. Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei is er toezegging dat de directeur op de najaarsvergadering van de Bond een presentatie geeft ter inspiratie van lokale gebeurtenissen in het kader van ‘75 jaar vrijheid’. Er wordt gelegenheid geboden aan gemeenten hun activiteiten met elkaar te delen en elkaar te inspireren.
Het voorstel om Harkema toe te laten als gastlid van de Bond zal na hun introductie en de vragen aan hen in beslotenheid behandeld worden. Ook de stemronde is zonder Harkema.

De voorjaarsvergadering zal zijn op 16 mei 2020 en de najaarsvergadering op 7 november en het jaarthema is ‘In Vrijheid Verbonden’.

Gemeenten
AmsterdamDe dienst op 29 september waarin het samengaan van de V.E.G. met de Nederlandse Gereformeerde Kerk Amsterdam Centrum werd gemarkeerd, was een bijzondere, warme en ontroerende bijeenkomst.
Goes – Theo Hettema is aangesteld als consulent te Goes.
Harkema – Op 29 september woonden twee comitéleden ter kennismaking een dienst bij en op 1 oktober was het comité vertegenwoordigd in een ledenvergadering waar informatie gegeven is over de Bond en vragen zijn beantwoord. Het waren goede bijeenkomsten. Daarnaast heeft de synode van de vGKN (voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland) een persbericht uitgestuurd, waarin lichtelijk voorbarig stond dat Harkema lid zou worden van de Bond, terwijl over het gastlidmaatschap nog besloten moet worden.
Den Haag houdt op 27 oktober van dit jaar de laatste dienst.
Comité ging op gemeentebezoek bij Yerseke en Burgum.
Dordrecht laat weten, dat ze via een detacheringsovereenkomst de Doopsgezinde predikant van de Dordtse gemeente in dienst wil nemen nu ds. Wessel Verdonk afscheid heeft genomen en met emeritaat is.

Comité, deelorganisaties en externe contacten

De SZD inspiratiedag van 5 oktober jl. was geslaagd. In Meppel was er ruime belangstelling, in Gouda was het een kleine bijeenkomst. Er was een gesprek van de Oekraïners met een vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk Nederland, te weten mw. Galjaard. Verder waren er diensten in Wormerveer en Kampen. Met de Oekraïners is gesproken over een toekomstvisie en deze strookt met die van het SZD bestuur. Men geeft aan graag de jaarlijkse kleding te blijven ontvangen.

Ons Orgaan kampt met een enorm gebrek aan menskracht. Als er niet snel meer redactieleden komen, zou het zo maar kunnen dat er volgend jaar geen Ons Orgaan meer uitkomt.

St 76 – De immateriële taken van de Stichting zullen na opheffing onderdak vinden onder verantwoordelijkheid van het comité. Eventueel zou de CIO vertegenwoordiger hier een rol kunnen spelen, evenals het bondsbureau. Verder wordt een kerkrentmeester of iemand uit een commissie van beheer gezocht om dit te delegeren.

 St RP – Per 1 januari moeten er nieuwe pensioencontracten met alle gemeenten getekend zijn. Het blijkt dat door wisseling van de wacht in kerkenraden er veelal geen kennis is van wat er afgesproken is in de Bond rond pensioenverplichtingen.

Kampus, van 26 t/m 28 juni 2020 – De leden van de werkgroep zijn vol enthousiasme aan de slag. De administratieve verantwoordelijkheid ligt bij het bondsbureau en de administrateur. Er wordt een budgetplan opgezet, dat ze zelf kunnen beheren en overzien.

Leo van Hoorn, van het bureau ProfessiePartners, is als de beleidsadviseur aangesteld en de eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. De gemeente-regiocoach is nog niet bekend, maar de werkgroep is voluit bezig met de keuze.

Wedi – Fijn dat de Werkgroep Dienst aan Israël de brief voor Israëlzondag schreef. Comité zal de wens om dit onderwerp op een voor- of najaarsvergadering verder uit te diepen op het wensenlijstje van onderwerpen zetten.

CIO – Er komt schot in de zaak betreffende het overleg rond de Kamer van Koophandel inschrijvingen, de e- herkenning en vervolgens de mogelijkheid gratis VOG’s aan te vragen. Meer informatie zal spoedig volgen.