Nieuwe bestuurleden

Comité
Verkozen 
Op de najaarsvergadering van de Bond is bekend gemaakt dat mevrouw Mirjam Pronk, voormalig voorzitter van VEG Amsterdam, nu lid in de gemeente Wormerveer, verkozen is als comitélid per 1 januari 2020. Zij volgt momenteel een opleiding tot Coach en hoopt die in maart 2020 af te ronden, waarna zij invulling zal geven aan het comitélidmaatschap. Haar eerste termijn eindigt op 31 december 2024.

Aftredend en bevoegdheden
Het comité heeft ondanks de toetreding van een nieuw lid nog steeds dringend behoefte aan meer leden met een divers palet van kennis en expertise. De heer Koornberg de huidige secretaris is aftredend aan het einde van dit jaar. Om door te kunnen functioneren als comité en de bevoegdheden in- en buiten rechten, zoals beschreven staat in de statuten van de Bond te borgen heeft het comité;

  1. de gemeenten op 17 december 2018 dispensatie gevraagd en gekregen om ondanks de onder bemensing de noodzakelijke rechtmatige besluiten te mogen nemen en de Bond op verantwoorde wijze door te laten functioneren;
  2. nu besloten dat vanaf heden de heer Harm Jager als voorzitter zal functioneren en de heer Gosse Ytsma als secretaris.

Seminarium
(Her)verkozen in het bestuur 
Na de verzending van het stembiljet werd door het Seminarium bekend gemaakt, dat de heer Steenhuis de huidige penningmeester van het bestuur bereid is een tweede termijn te aanvaarden.

Met instemming van de Bondsgemeenten die in de najaarsvergadering bijeen waren, is hij opnieuw verkozen en kan zijn werk als penningmeester van het bestuur voortzetten. Zijn tweede en laatste termijn eindigt op 31 december 2025.