Waarover spraken zij op 26 november jl.?

Als opening een overdenking aan de hand van een aantal Bijbelteksten uit Johannes en het boek Daniël. De vraag is, ‘Hoe om te gaan met de dagelijkse uitdagingen van het werk in gemeente en Bondsgemeenschap, in een samenleving waarin het lijkt of God steeds minder ruimte krijgt’. Het is zaak bij moeilijke kwesties en keuzes God niet uit het oog te verliezen en vanuit de missie om het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te leningen, ons uit te strekken naar de ander.

Terugblik najaarsvergadering

 • De sfeer was ontspannen en gemeenten namen open en kritisch deel aan het gesprek.
 • De gemeente Wemeldinge verzorgde een fijne dienst met een inkijkje in de wijze waarop ze lokaal de eredienst vorm geven en social media gebruiken om kerkgang te stimuleren.
 • Het collectebedrag komt met een bijdrage vanuit de VEG Nieuwvliet, die van te voren collecteerde in de eigen dienst, uit op € 529,26.
 • Het nagesprek naar aanleiding van de inleiding van Jan van Kooten, directeur van het 4 en 5 mei comité was zeer geanimeerd.
 • Het agendapunt ‘Gemeentenieuws’ krijgt steeds meer invulling. Blijkbaar is zo’n praatje gemakkelijker, dan dingen delen via de website, Ons Orgaan, of de rondgang. Zowel Den Haag als Enschede waren voor het laatst aanwezig.
 • De voorstellen ‘Stichting 76 op te heffen’ en ‘de gereformeerde kerk Harkema als gastlid toe te laten’, zijn aangenomen. Voor Harkema wordt nu een begeleidingscommissie ingesteld uit twee gemeenten, comité en Harkema zelf. Het bondsbureau werkt zakelijke belangen voor hen uit, zoals de ANBI status en de inschrijving in het Handelsregister. Het bestuur van Stichting 76 zal begin 2020 de liquidatie ter hand nemen. Het comité benadert een vrijwilliger, die de immateriële zaken voor gemeenten kan behartigen.
 • Alle begrotingen kregen inhoud door de elevator pitches, die een volgende keer nog wat korter mogen en Kampus gaf enthousiast informatie over het kamp in juni.

Comité, deelorganisaties, commissies en externe contacten

 • De bezetting van de redactie van Ons Orgaan blijft zorgelijk, evenals die van het comité en de ondersteunende commissies.
 • Gemeente-regiocoach – de werkgroep werkt aan een toekomstbestendig voorstel.
 • Beleidsadviseur – alle eerste gesprekken met de diverse groepen zijn geweest en nu wordt gewerkt aan een eerste inventarisatie.
 • Te Dordrecht presenteerde het Seminarium een boek over ds. Jac. Lissenberg.
 • Raad van Kerken – Ds. Crouwel, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken was op bezoek ter kennismaking met de Bond bij een dienst in Wormerveer. Ze heeft laten weten de ontvangst fijn gevonden te hebben.
 • De synode van de Protestantse Kerk heeft als nieuwe voorzitter ds. M. Batenburg (predikant te Gouda) benoemd. Er is een rapport n.a.v. een onderzoek naar Armoede gepresenteerd. Kerken en diaconieën kunnen bijdragen aan de bestrijding. Aandacht en beleid op dit gebied is zeer aan te bevelen.
 • CIO – Vooralsnog blijft Koornberg de vertegenwoordiger. Op gebied van de KvK nummers, e-herkenning en VOG’s zijn meerdere stukken in voorbereiding. Het is vrij complex en het streven is gemeenten zoveel mogelijk hulp te bieden bij de mogelijkheid gratis V.O.G.’s (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbaren of minderjarigen. Preventiebeleid is daarbij een essentiële koppeling. Het comité maakt een samenvatting van het beleid dat verspreid in het vademecum staat. Totdat gemeenten een eigen beleid hebben, kunnen zij er naar verwijzen. Comité overweegt een beroepscode voor predikanten en gemeentelijk werkers uit te werken. Verder is er op 3 februari een bijeenkomst voor de actieve dienstdoende predikanten, gemeentelijk werkers of consulenten en wordt via de Raad van Kerken een bijeenkomst georganiseerd voor kerkenraden op 7 februari a.s..
 • Vanuit het fonds hulpbehoevende gemeenten worden giften aan de Bond van Slowakije en het Romaproject en ter behoud van de beroepsgroep in Venezuela gedaan.