Contracten getekend, gemeente-regiocoaches kunnen aan het werk!

Op de voorjaarsvergadering van mei 2019 werden twee voorstellen aangenomen over het tijdelijk aantrekken van extra menskracht. Het ene voorstel betrof het aantrekken van een beleidsadviseur die het comité, bondsbureau, gemeenten en deelorganisaties begeleidt bij de invulling en de uitvoering van de aangepaste taakomschrijving van het comité. In september 2019 is op advies van de begeleidingsgroep dhr. Leo van Hoorn als beleidsadviseur aan de slag gegaan.

Het andere voorstel betrof het aanstellen van een gemeente-regiocoach. Het comité bericht u nu dat de begeleidingsgroep twee personen voor deze functie heeft voorgesteld, die elkaar met hun eigen kwaliteiten kunnen versterken.
Het betreft mw. Janneke Doornebal en mw. Jonne Knevel. Beide personen zijn geen onbekenden binnen de Bond. Er is door het comité op advies van de begeleidingsgroep gekozen om ze beiden te benoemen voor 0,2 Fte.

Door deze keuze kan de kennis van mw. Doornebal, in het zicht van haar pensioen, behouden blijven en waar nodig worden overgedragen aan mw. Knevel. Beiden zullen het eerste jaar veel samenwerken. Na een jaar zal het aandeel van mw. Doornebal in de werkzaamheden worden afgebouwd, en dat van mw. Knevel vermeerderd.
De werkverdeling geschiedt in onderling overleg, en in samenspraak met de begeleidingsgroep.
En voor alle duidelijkheid: het is zoals afgesproken in de bondsvergadering “voor twee jaar”.

Vanaf 1 februari kunt u deze personen dus benaderen voor hulp en zullen zij ook actief de gemeenten benaderen. Een uitgebreide taakinvulling vindt u op het besloten deel van de website op de pagina van de Bondsvergaderingen in de bundel “Voorjaarsvergadering 2019”, pg 61-62.