Waarover spraken zij op 28 januari 2020?

Als opening is er een overdenking naar aanleiding van Mattheus 4 vers 12 t/m 23, dat handelt over het begin van Jezus’ verkondiging en in gebed wordt de zegen gevraagd voor de vergadering en bondsgemeenten, opdat het Woord door gaat..

Comité en Seminarium
Aanleiding voor het gesprek is de geuite zorg dat fundamentele meningen niet of onvoldoende aandacht krijgen, dit n.a.v. opmerkingen in de vergaderingen van de Bond over de beoogde taakinvulling comité. De nadruk in de nieuwe structuur van de vergaderingen ligt op het delen en spreken met elkaar. Als het commentaar van het Seminarium nauwelijks terugkomt in het verslag, waar blijft dan de input en betekenis? Seminarium en comité nemen als leerpunt mee, dat zeker bij onbehagen het beter is anders en eerder met elkaar te communiceren.

Het seminarium voelt spijtig genoeg een afstand tot gemeenten en ook het comité herkent dit, evenals het probleem om bestuurders of comitéleden te vinden. Het is jammer dat er door gebrek aan studenten geen academisch gevormde predikanten meer afgeleverd worden. Dit heeft consequenties voor het bestaansrecht van het seminarium. Gemeenten zouden veel meer gebruik kunnen maken van het seminarium voor toerusting of andere dienstverlening. Er zijn vergoedingen mogelijk en een stappenplan voor de aanvraagprocedure staat op de website onder publicaties van het seminarium.  De werkzaamheden die het bondsbureau voor het seminarium doet worden langs gelopen en zullen worden betaald uit het gereserveerde bedrag voor de dienstverlening.

Gemeente-regiocoach –  Jonne Knevel en Janneke Doornebal zijn aangesteld en gaan aan het werk vanaf 1 februari.

Beleidsadviseur – de oriëntatiefase is afgesloten en in maart is er een voortgangsgesprek met comité. Op de voorjaarsvergadering van de Bond zullen de gemeenten meegenomen worden in het proces, maar de agenda van de vergadering geeft geen aanleiding voor regiobijeenkomsten in het voorjaar.

Ons Orgaan
Er zijn dringend meerdere redactieleden nodig, anders houdt Ons Orgaan op te bestaan. Voor dit jaar zijn er noodmaatregelen getroffen en is besloten professionele hulp in te huren. Er komen drie i.p.v. vier nummers uit. Het Vrijheidsnummer verschijnt in April.

Gemeenten en beroepsgroep

  • Diverse gemeenten zullen worden bezocht.
  • In Dordrecht is de doopsgezinde predikant, Han Cuperus ingezegend in zijn taak voor de Vrije Evangelische Gemeente.
  • Immateriële zaken die gemeenten aangaan worden voortaan bijgehouden door Piet Meijaard. Notities worden samen met het bondsbureau opgesteld.
  • In de beroepsgroep zijn zieken, waar aandacht heen gaat. Op 3 februari is er een studiedag voor de actieve beroepsgroep over ‘Veilige gemeente’ en er wordt gewerkt aan een beroepscode. Ds. Van Houten heeft een beroep naar Heerenveen aangenomen en verlaat Franeker en de Bond. 
  • Het conceptverslag van de Najaarsvergadering is al beschikbaar voor gemeenten en deelorganisaties via het besloten deel van de website. T.z.t. komt het ook in de bekende bundel voor de Voorjaarsvergadering, welke begin april verzonden wordt.