Waarover spraken zij op 2 maart jl…..?

Ter inspiratie en bezinning wordt Johannes 10: 10b-21 gelezen. We zijn op weg naar het Paasfeest, een feest in het teken van het nieuwe leven. In de opgestane Heer herkennen we de bron van alle leven waarin we tot onze bestemming komen. Tegelijk zien we mensen die niet tot ontplooiing komen en dat maakt het geloof behouden niet gemakkelijk. Het is en blijft onze opdracht om op onze eigen wijze het Evangelie door te geven en uit te dragen in woorden en daden. Franciscus van Assisi heeft eens gezegd: ‘verkondig het evangelie van Jezus Christus en als het echt nodig is: gebruik dan woorden’.

Gemeenten
De gemeente-regiocoaches hebben zichzelf geïntroduceerd en enkele vragen neergelegd bij gemeenten. Verder hebben ze kennisgemaakt met de beleidsadviseur en zullen samenwerken aan een bijdrage voor de Bondsvergadering, gebruikmakend van het jaarthema ‘In vrijheid verbonden’.
Zowel dhr. J. Sloof als ds. T. Prins trekken zich terug uit de commissie gemeentezaken. Beide heren hebben jarenlang de gemeenten trouw en loyaal vanuit deze commissie gediend en worden heel hartelijk bedankt.
In het blad van Franeker leest het comité dat de gemeente overweegt samen te gaan of te stoppen en er een werkgroep bezig is de opties te verkennen en besluitvorming voor te bereiden.
De gemeente Kampen is bezig met benoeming- of beroepingswerk.
Bennekom zoekt eveneens een voorganger.
In Yerseke gaat het goed, er komen steeds meer jonge gezinnen.
Te elfder uren kwam op vrijdagmiddag 28 februari een eerste advies binnen over hoe als kerk te handelen i.v.m. het coronavirus. Gezien het feit dat er in verhouding juist in kerken veel ouderen en/of mantelzorgers zijn, is dit op zaterdagochtend nog via de website en facebookpagina van de Bond verspreid. Het comité complimenteert het bondsbureau met de alertheid en snelle actie.
Er wordt een nieuwe vertegenwoordiger voor de werkgroep SMPR en IBO/SMPR gezocht.

Beroepsgroep
Er zijn meerdere werkers in de Bond over wie zorgen zijn en gelukkig zijn er ook weer hersteld. Comité houdt contact met hen.
Op 3 februari waren de gemeentelijk werkers en predikanten in actieve dienst in gemeenten bijeen voor een studiedag rond de ‘Veilige gemeente’. Een geslaagde dag, waarbij zowel geleerd is als onderlinge contacten aangehaald zijn.
Op de studiedag van 17 april ‘Macht, dat komt bij ons niet voor’, georganiseerd door het IBO/SMPR en de PThU zijn voorgangers, maar zeker ook kerkenraden van harte welkom.
Aan dhr. G. v/d Berg, lid van de VEG Nunspeet is een preekconsent verleend.

Financiën, organisatie en CIO
De belastingdienst zal zelf kerken informeren over het uitstel van verplichting tot digitale aangifte van loonbelasting.
De Bond is toegelaten tot de regeling om gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Er is een mogelijkheid dat men vanuit het CIO per regio of enkele lokale gemeenten samen gratis max. 15 uur ondersteuning kan krijgen om het aanvraagproces te doorlopen.
Ook dit jaar bezoekt de ANBI-stichting van het CIO, namens de overheid 3 tot 5 kerkgenootschappen om ANBI zaken te bespreken en controleren. Voor 1 juli moeten de gegevens ververst zijn op de websites van de gemeenten. Ook aan de controle worden strengere eisen gesteld.
Kerken hebben in een plenair CIO overleg unaniem besloten niet mee te werken aan het onderzoek via bureau Beke over de omgang met homoseksualiteit (alsook biseksualiteit en transgender, tezamen aangeduid als LHBT) binnen geloofsgemeenschappen. Er is onvoldoende vertrouwen in de aanpak van het geselecteerde bureau.
De subsidieaanvragen bij St 76 zijn ruim overschreden, maar inmiddels stuurde de Stichting VEG Apeldoorn een bericht rond aan gemeenten, dat ook zij geld beschikbaar hebben voor subsidies die binnen hun doelstelling passen.
Het bondsbureau wordt voorzien van een duurzame schutting in de tuin en het gehele pand zal voorzien worden van dubbelglas, tochtstrippen en beter hang- en sluitwerk, voor meer comfort en energiebesparing. Deels kan dit worden gefinancierd uit de gift van voormalige VEG Velp.
Er is een aangepaste notitie en werkwijze dienstverlening seminarium 2020 gepubliceerd op de website. Bedragen zijn geïndexeerd en voor de oriëntatie cursus die onderdeel is van het erkenningstraject van de Bond is geen eigen bijdrage meer. 

2021 – Bond 140 jaar
Volgend jaar bestaat de Bond 140 jaar. Het comité wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigt u uit om ideeën aan te leveren voor een jaarthema, waarbij het de bedoeling is dat dit thema een inspiratiebron is voor de gehele bondsgemeenschap en er een gezamenlijke actie aan verbinden kan worden.
Heeft u een idee? Lever het aan voor oktober 2020 via mail bij de bureausecretaris hbeem@bondveg.nl.