….. en laten we die lijn vasthouden!

Behoedzaam vieren het nieuwe uitgangspunt….
Eerder hebben de religieuze gemeenschappen de bijeenkomsten zoveel mogelijk teruggebracht naar “zo klein als noodzakelijk” en bij voorkeur online. Per 1 juni is er een veranderende maatschappelijke context en het in behoedzaamheid vieren van geloof kan het nieuwe uitgangspunt zijn. Nu de volksgezondheidssituatie het toelaat, is een voorzichtige hervatting van de erediensten een logische stap. Dit is het resultaat van de samenspraak tussen de de Minister van Eredienst en het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO behartigt diverse belangen van 29 kerkgenootschappen bij de overheid. Tijdens deze coronacrisis zijn de overleggen geïntensiveerd. Bijna wekelijks is er contact met Minister Grapperhaus, de Minister van Justitie en Veiligheid, tevens Minister van Eredienst. Ook het bondsbureau heeft frequent overleg met het CIO en is een van de medetrekkers voor het maken van werkbare protocollen. Het lobbywerk is vaak onzichtbaar, maar het CIO verricht goed werk voor de kerken in Nederland en de Bondsgemeenten.

Afwegingen
Niet alleen de kerken lobbyen voor hun positie en vrijheden, maar andere branches doen dat ook. Aan de ene kant is er de scheiding tussen kerk en staat. Binnen de kerk zijn eigen gebruiken, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft. Aan de andere kant is die overheid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Dit vraagt voortdurend een afweging van welk belang het zwaarste weegt. Momenteel is dit de volksgezondheid. Daarom wil de overheid een bron van besmetting snel kunnen traceren. Vandaar dat kerken, net als alle andere organisaties, moeten werken met een reserveringssysteem. Mocht het nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te brengen wie met wie in contact is geweest. Ook heeft de overheid zeggenschap over de publieke ruimte. Afhankelijk van hoe het kerkgebouw ligt, kan dat dus al beginnen bij de voordeur van de kerk. Er mogen bijvoorbeeld geen grote groepen mensen samenscholen, dus ook niet voor een kerkgebouw. Dit speelt mee in de hoeveelheid mensen die naar een kerkdienst mogen komen. Zo is elke regel in het protocol voor de Bond weloverwogen en zijn er regelmatig updates als de situatie of informatie wijzigt. Het is aan de lokale overheid om kennis te nemen van elk protocol en erop toe te zien dat het nageleefd wordt.

Verantwoordelijkheid
Het comité van de Bond is verheugd met de Bondsgemeenten, die massaal overschakelden naar online kerken en nu bezig zijn een protocol / gebruiksplan te maken, dat in het verlengde ligt van het protocol voor de Bond. En zijn er mooie initiatieven die het ‘samen – gemeente’ en ‘samen – Bond’ zijn handen en voeten geven, er is met elkaar meegeleefd en er is verantwoordelijkheid genomen voor bescherming van de meest kwetsbaren onder ons. Het is iets waar de Bondsgemeenten trots op mogen zijn.

Jezus zegt “heb je naaste lief als je zelf” Dit maakt dat wij als christenen een grote verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de naaste, dus de maatschappij en als Bondsgemeente en kerklid een voorbeeldfunctie in de samenleving hebben. Dat is de lijn die gevolgd is en laten we die lijn vasthouden!

Klik hier voor de laatste versie van het Bondsprotocol (juni).