Waarover spraken zij op 16 juni ……?

Waarover spraken zij …?
Informatie uit de comitévergadering 16 juni 2020

 Opening
De vergadering wordt geopend met een impressie uit het boek van René van Loon ‘Lente in de kerk’. René benadert in dit boek wat er gebeurt in de kerk
vanuit de positieve kant. God is het die groei en bloei geeft. Waar het werk ‘van God loskomt’ gaat het om de ‘macht’ van onszelf; eigen koninkrijkjes, ook in de kerk, ook in de Bond.  Het is onze opdracht Jezus bekendmaken – daar gaat het om!

Corona
Veel informatie komt binnen op het Bondsbureau vanuit CIO/ PKN. Deze informatie wordt zoveel mogelijk gefilterd doorgestuurd, daarnaast staat informatie hiervan ook op de Bondswebsite.
Er is een notitie Collecteren in Corona tijd Web geschreven met hierin allerlei tips, deze is naar de gemeenten en beroepsgroep gegaan.
Coronatijd vraagt ook reflectietijd?! Op termijn komen er ook fundamentele vragen! Vragen over kerk zijn, hoe invulling geven aan kerk zijn? Moeten we zo doorgaan als kerk?

Voorjaarsvergadering
De online ‘ontmoetingsdag’ was een mooi ‘experiment’! Kan zeker herhaald worden. De workshops waren ook goed opgezet en uitgevoerd.

Najaarsvergadering
De Najaarsvergadering gaat door nog niet wetende digitaal of fysiek. Met wat we nu weten gaan we digitaal bij elkaar komen mocht het tegen die tijd anders worden zal er alsnog een fysieke ontmoeting plaatsvinden. Het definitieve besluit wordt in september genomen met de RIVM-maatregelen in acht nemende.

Beroepsgroep
Gooitzen Riemersma is erkend als gemeentelijk werker en Han Cuperus heeft een kennismakingsgesprek met het Comité gehad, hij is als dominee verbonden aan VEG Dordrecht.

 Raad van Kerken – Israël
Er is veel onrust en ophef ontstaan naar aanleiding van de brief die RvK gestuurd heeft aan minister Blok. Christen voor Israël heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld. Steungroep en Comité hebben hierop een reactie geschreven.

2021 – Bond 140 jaar
Volgend najaar bestaat de Bond 140 jaar. Het comité wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigt u uit om ideeën aan te leveren voor een jaarthema, waarbij het de bedoeling is dat dit thema een inspiratiebron is voor de gehele bondsgemeenschap en er een gezamenlijke actie aan verbinden kan worden.
Heeft u een idee? Lever het aan voor oktober 2020 via mail bij het Bondsbureau info@bondveg.nl

Comité
Volgende vergadering van het Comité staat gepland DV wo 16 september 2020.