Waarover spraken zij…

Waarover spraken zij….

Informatie uit de comitévergadering 11 november 2020

Opening
Harm opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en geeft een toelichting aan de hand van een stuk uit Woord en Wereld 1991. We staan er nooit alleen voor! God leidt en bestuurt. Harm gaat voor in gebed waarin hij dankt voor de nieuwe comitéleden en vraagt een zegen over de vergadering.

Najaarsvergadering
– Helaas dit jaar geen fysieke Bondsvergadering. Het is wijs geweest om dit te besluiten.
– De 7 kandidaten die zich verkiesbaar gesteld zijn gekozen en de 4 voorstellen zijn aangenomen.

Corona perikelen
– Corona zal voorlopig nog wel blijven en de situatie in de kerken daardoor ook. Het is een zoektocht om met corona om te gaan en invulling te geven aan de diverse onderwerpen. Doordat er regelmatig wat verandert en wij de gemeenten niet te veel willen belasten met mail komt er een algemeen schrijven op de website waarin we verwijzen naar de PKN site/ CIO.
Belangrijk is er te zijn voor elkaar! En als comité er te zijn voor de gemeenten!
– RvK zendt elke week op woensdagavond een bemoediging uit, dit staat vermeld op onze website.

Voortgang beleidsadviseur
Op de Heidag 2 komt Leo vH met een overzicht, inventarisatie en aanbeveling toekomst werkwijze Bond n.a.v. de gespreksrondes. Onderlinge ontmoeting en verbinding is door de gespreksrondes weer zichtbaar geworden en wordt gewaardeerd door de gemeenten.

Voortgang Gemeenteregiocoaches
Jonne is aan het opbouwen en werkt inmiddels 12 uur. Janneke is aan het afbouwen en werkt inmiddels 4 uur.

2021 – Bond 140 jaar
We besluiten komend jaar met 140 jaar Bond niet iets speciaals te doen. Beter aandacht en tijd te besteden met 150 jaar Bond! Dat is meer een jubileum getal.

Comité
Volgende bijeenkomst is de Heidag 2 deze staat gepland DV di. 15 december 2020.