Aansluiten bij de Bond

Bent u een christelijke gemeente dan is het mogelijk om lid te worden van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Het lidmaatschap van de Bond houdt in dat men instemt met de grondslag en het doel van de Bond en bereid is de daaruit voortvloeiende verplichtingen op loyale wijze na te komen.

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals Hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de beginselverklaring van 1881 en 1885.

Doel

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst:

  • uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomst, woord en geschrift;
  • uitvoering te geven aan gezamenlijke taken, waaronder het werk van zending en evangelisatie, de dienst aan Israël, het diaconaat, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeenten, het verzorgen van theologische opleidingen en het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden voor de predikanten en gemeentelijk werkers;
  • gemeenschappelijke belangen te behartigen, door het scheppen en onderhouden van interne en externe relaties

Meer weten

U vind meer informatie in het Vademecum – het Handboek van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Bovenstaande informatie is uitgebreid na te lezen in de onze statuten. Neem gerust vrijblijvend contact op met het Bondsbureau.