Dienst aan Israël

dan moet u zich niet boven de takken verheffen.

Als u dat doet, moet u goed bedenken

dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.

Romeinen 11:18

Wie is ze?
Dienst aan Israël is een werkgroep binnen de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten. Zij zet zich in voor de blijvende verbondenheid met het volk Israël en probeert deze op verschillende manieren tastbaar te maken.

Wat doet ze?
Israël zondag
Jaarlijks brengt de werkgroep de Israël zondag bij de gemeenten onder de aandacht. Ook levert zij ideeën om gemeenten te inspireren voor de invulling van deze zondag. Israël zondag vindt altijd op de eerste zondag van de maand oktober plaats. Deze zondag is landelijk door de kerken apart gezet om stil te staan bij wat ons verbindt met het volk Israël. Deze zondag is ingesteld na de WOII om antisemitisme te voorkomen. We zijn ons bewust geworden hoe groot de liefde van God is voor Zijn volk en dat wij door Jezus Christus onlosmakelijk met hen verbonden zijn. Juist de maand oktober waarin de joden de grote feesten, als Loofhuttenfeest en Jom Kipoer vieren is hiervoor geschikt. We staan stil bij wat we met het volk Israël delen: Het geloof in de God van Abraham, Isaäk en Jakob, het Oude Testament en het uitzien en de verwachting van Gods Koninkrijk. Ook willen we voor Israël bidden.

Ondersteunen van goede doelen
Naast het aandacht vragen voor de jaarlijkse Israël zondag steunt de werkgroep Dienst aan Israël jaarlijks een aantal goede doelen. De financiën hiervoor komt voort uit de collecte en de steun die gemeenten geven aan Dienst aan Israël. Zo wordt er o.a. gegeven aan:

In Israël:
Nes Ammim
Het bekende christelijke dorp/leefgemeenschap Nes Ammim in Israël. Ze zetten zich in om te laten zien dat het Joodse volk in harmonie kan leven met zijn naaste buren. Het vormt een platform voor gesprek en ontmoeting tussen Joden, Moslims en Christenen.

Stichting Dugit
Een Messiaans Evangelisch Centrum die in Tel-Aviv een open deur heeft voor Joden die belangstelling hebben voor Jezus Christus als dé Messias, zonder dat er sprake is van zendingswerk.

Yad Elie
Deze Israëlische vrijwilligersorganisatie trekt zich het lot aan van zowel Joodse als Arabische kwetsbare kinderen in Jerusalem door bijvoorbeeld maaltijden te verstrekken op Arabische en Joodse scholen.

In Nederland
OJEC (Overlegorgaan tussen Joden en Christenen in Nederland)
Verschillende kerken zijn hier aangesloten, waaronder de onze. In dit orgaan mogen we als lid en dus als Bond van Vrije Evangelische gemeenten meepraten.

CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)
Zij komen op voor recht, vrede en veiligheid voor het Joodse volk, waar ook ter wereld en bestrijden in het bijzonder antisemitisme en Israël-haat.

Stichting Amcha
De Stichting verleent de nog steeds nodige psychosociale hulp aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaustslachtoffers in Israël.

Stichting Pardes
Deze stichting houdt zich bezig met het blijvend mogelijk maken van de verspreiding van het Joodse gedachtegoed.

Stichting Zorg Cheider
De enige Joods orthodoxe school in Nederland staat in Amsterdam die een moeizaam bestaan leidt.

Christenen voor Israël
Via Christenen voor Israël ondersteunen we specifieke projecten, met name voedsel- en gaarkeukenprojecten van kwetsbare Joden in de wereld.

Hoe is zij ontstaan?
Sinds 1933 is er binnen de Bond van VEG een commissie die zich bezig houdt met Israël. De visie op Israël binnen de bondsgemeenschap heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld. De visie is nooit af, maar zal zich blijven ontwikkelen, door de vragen die de huidige tijd aan haar stelt.

Bij de oprichting van de bond in 1881 wordt in de beginselen al over Israël gesproken. Er komt nog geen duidelijk omschreven visie op Israël naar voren; dat zou ook niet bij de Bond van VEG passen, het belijden moet immers steeds opnieuw vorm krijgen. Wel wordt duidelijk dat de oprichters vanaf het allereerste begin een verbondenheid zagen tussen de gemeente van Jezus Christus en het volk Israël.

Aan deze verbondenheid wil de werkgroep Dienst aan Israël vasthouden, ze ziet haar als onopgeefbaar. Christenen worden namelijk als wilde loten geënt op de olijfboom (Israël). Het nieuwe van het verbond zit hem niet in de vervanging maar in de verbreding van het verbond. De volkeren worden bij Israël gevoegd. Jezus Christus was Jood, en Hij groeide door Mozes (wet) en Elia (profeten) uit tot leraar met de eeuwige boodschap tot naastenliefde. De eerste volgelingen van Jezus waren joods, ze gingen naar de synagoge en lazen uit de Thora. Het nieuwe testament is door joden geschreven. Ook onze eredienst vindt haar oorsprong in de synagoge. Er zijn dus genoeg zaken die christenen aan het Jodendom binden. Samen met Israël mogen we blijven uitzien naar een koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Doelstelling werkgroep Dienst aan Israël
In de Bond wordt momenteel de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ tastbaar gemaakt door de werkgroep Dienst aan Israël (WeDI). De doelstelling van de werkgroep is:

  • Ten dienste staan van het Joodse Volk, ver weg en dichtbij;
  • Present en dienstbaar zijn aan de Joden in hun wereld;
  • Bijstaan en bemiddelen bij discriminatie. De werkgroep tracht dit niet alleen te doen door het gesprek en informatie over Israël en het Joodse volk te promoten, maar er wordt ook een praktische invulling gegeven. In bijna alle bondsgemeenten wordt gecollecteerd en in grote lijnen gaat de opbrengst naar projecten en activiteiten die ten dienste staan van het Joodse volk, veraf en dichtbij. De beschrijving hiervan vindt u bij het comité – commissie in- & externe contacten, waar de werkgroep onder valt.