Dienst aan Israël

Sinds 1933 is er binnen de Bond van VEG een commissie die zich bezig houdt met Israël. De visie op Israël binnen de bondsgemeenschap heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld. De visie is nooit af, maar zal zich blijven ontwikkelen, door de vragen die de huidige tijd aan haar stelt.

Bij de oprichting van de bond in 1881 wordt in de beginselen al over Israël gesproken. Er komt nog geen duidelijk omschreven visie op Israël naar voren; dat zou ook niet bij de Bond van VEG passen, het belijden moet immers steeds opnieuw vorm krijgen. Wel wordt duidelijk dat de oprichters vanaf het allereerste begin een verbondenheid zagen tussen de gemeente van Jezus Christus en het volk Israël.

Aan deze verbondenheid wil de KODI (de commissie) vasthouden, ze ziet haar als onopgeefbaar. Christenen worden namelijk als wilde loten geënt op de olijfboom (Israël). Het nieuwe van het verbond zit hem niet in de vervanging maar in de verbreding van het verbond. De volkeren worden bij Israël gevoegd. Jezus Christus was Jood, en Hij groeide door Mozes (wet) en Elia (profeten) uit tot leraar met de eeuwige boodschap tot naastenliefde. De eerste volgelingen van Jezus waren joods, ze gingen naar de synagoge en lazen uit de Thora. Het nieuwe testament is door joden geschreven. Ook onze eredienst vindt haar oorsprong in de synagoge. Er zijn dus genoeg zaken die christenen aan het Jodendom binden. Samen met Israël mogen we blijven uitzien naar een koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

In de Bond wordt momenteel de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ tastbaar gemaakt door de werkgroep Dienst aan Israël (WeDI). De doelstelling van de werkgroep is:

  • Ten dienste staan van het Joodse Volk, ver weg en dichtbij;
  • Present en dienstbaar zijn aan de Joden in hun wereld;
  • Bijstaan en bemiddelen bij discriminatie.De werkgroep tracht dit niet alleen te doen door het gesprek en informatie over Israël en het Joodse volk te promoten, maar er wordt ook een praktische invulling gegeven. In bijna alle bondsgemeenten wordt gecollecteerd en in grote lijnen gaat de opbrengst naar projecten en activiteiten die ten dienste staan van het Joodse volk, veraf en dichtbij. De beschrijving hiervan vindt u bij het comité – commissie in- & externe contacten, waar de werkgroep onder valt.