Vademecum

Binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is veel goed geregeld en vastgelegd. De gehele regelgeving is opgenomen in het Vademecum (Letterlijk: Ga met mij).

Alle informatie is hieronder (laatste update 24 oktober 2022) te vinden in handzame pdf-documenten.

 1. Ten geleide
  Organigram
 2. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
  1. Statuten
  2. Huishoudelijk Reglement
 3. Toelichtingen
  1. Toelichting op de Statuten van de Bond
  2. Toelichting Huishoudelijk Reglement
 4. Uitvoeringsbepalingen bij het HR van de Bond
  1. Gastlidmaatschap van de Bond (art. 1a, lid 1)
  2. Consulentschap in de Bond (art. 9)
  3. Beroepbaarstelling predikant uit ander kerkgenootschap (art. 11, lid 1c)
  4. Beroepbaarstelling bij singuliere gaven (art. 11, lid 3)
  5. Geschiktheidsonderzoek toekomstige predikanten in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (art. 11, lid 4.1)
  6. Bepalingen bij het verkrijgen van een preekconsent (art.14)
  7. Samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen (art. 15, lid 1)
  8.  Associatieovereenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland, PKN (art. 15,lid 2)
   1. Associatieovereenkomst
   2. Toelichting op de associatieovereenkomst
  9. Seksueel Misbruik in Pastorale en Gezagsrelaties – SMPR – (Statuten art. 15)
   1. SMPR Protocol
   2. Klachtenregeling
   3. Taakomschrijving werkgroep SMPR
 5. Regelingen
  1. Orde van de bondsvergadering
  2. Tijdpad jaarvergadering van de Bond
  3. Archiefbeheer
  4. Regeling werkgroep vademecum
  5. Werkgroep Dienst aan Israël (deze regeling is nog in bewerking)
  6. Model attestatie en doopbewijs
  7. Fonds Nuis
  8. Regeling prim.en voortg.nascholing
  9. Studiefonds
 6. VI    Stichting voor Zending en Diakonaat
  1. Statuten
  2. Huishoudelijk Reglement
  3. Regeling Gemeente(her)stichting, etc.
 7. Seminarium
  1. Statuten
  2. Huishoudelijk Reglement
  3. Protocol voor werving en benoeming docent
 8. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is opgeheven
 9. Bondsblad Ons Orgaan is nieuwsbrief geworden
 10. Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling
  1. Historisch overzicht
  2. Statuten
  3. Huishoudelijk Reglement
 11. Stichting Rechtspositie- en Pensioenregelingen
  1.  1.) Rechtspositieregeling predikanten en 2.) Rechtspositie predikanten bijlagen
  2.  1.) Rechtspositieregeling gemeentelijk werkers en 2.) Rechtspositie gemeentelijk werkers bijlagen
  3. Uitkeringsregeling arbeidsongeschiktheid – RTLA (Deze regeling is per 01-01-2017 voor nieuwe gebruikers ondergebracht bij Aegon)
  4. Regeling intermediair VEG
 12. XII    Stichting 1976 (per 31-1-2019 opgeheven)