ANBI

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland inclusief alle onderdelen daarvan zoals, gemeenten en alle deelorganisaties is via een groepsbeschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

NAAM EN ALGEMENE GEGEVENS


Naam ANBI Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Telefoonnummer
RSIN / Fiscaalnummer 002899371
Handelsregister (KvK) 09204259
Website www.bondveg.nl
Email info@bondveg.nl
Bezoek en postadres Edeseweg 147
Postcode en plaats 6721JV Bennekom

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (afgekort Bond VEG) is opgericht in 1881. Het is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten en 1 gastlid gemeente, verspreid over het hele land met een totaal aantal leden van ca. 3700. De aangesloten gemeenten zijn zelfstandig. Zij vinden hun oorsprong in de 19e eeuw en hebben zich verenigd met de Beginselen van de Bond (1885) als uitgangspunt.

De Bond is statutair gevestigd te Dordrecht, is een kerkgenootschap en bezit dientengevolge rechtspersoonlijkheid.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO (volgnr. 16) en van de belastingdienst een groepsbeschikking (groepsnummer 104) heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen hun giften en schenkingen mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat de Bond geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal zaken openbaar zijn en dat de administratie en jaarrekeningen fraudebestendig zijn en door deskundigen gecontroleerd worden.

Op deze website is meer informatie te vinden over de Bond, deelorganisaties en over de aangesloten gemeenten. Hieronder de lijst vanwaar u bij hun ANBI gegevens kunt komen. Klik hier voor het format 2022, klik hier voor de toelichting en klik hier voor het model voor de controle.

Gemeenten

Gastlid van de Bond:

Deelorganisaties

BESTUUR en BESTUURSSAMENSTELLING

De dagelijkse uitvoering, alsmede de door de jaarvergadering genomen besluiten, worden opgedragen aan een comité (dagelijks bestuur). Het comité bestaat uit max. 7 leden die gekozen worden voor een periode van 4 jaar door de bondsvergadering. De verkiezing, de werkwijze, de bevoegdheden en de zittingsduur van de leden van het comité zijn in artikel 9 t/m 11 van de statuten van de Bond vastgelegd.

De bondsvergadering is een ledenvergadering van de Bond. Ook de jaarvergadering is een ledenvergadering. Jaarlijks komen de bondsgemeenten in november bijeen ter bespreking en vaststelling van het algemeen bondsbeleid, en de beleidsplanning waaronder de begrotingen. Het comité en de deelorganisaties zijn aan de jaarvergadering rekening en verantwoording schuldig en bieden daartoe een jaarverslag aan van de activiteiten en een verslag waarin de financiële toestand van de Bond duidelijk wordt weergegeven.

BELEIDSPLAN

Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de jaarvergadering (bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het comité en een aantal deelorganisaties die tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over het door hen uitgevoerde beleid en de financiën. Het gezamenlijke beleid is vastgelegd in een samenvattend Beleidsplan.

Beginselverklaring, statutenhuishoudelijk reglement en andere regelingen van de bond en van de deelorganisaties zijn in een vademecum opgenomen.

Naast het gezamenlijke beleid geeft iedere aangesloten gemeente zelfstandig in zijn omgeving invulling aan de afgesproken beginselen met bijbehorend eigen beleid en beheert het de eigen kerkelijke goederen en financiële middelen.

BELONINGSBELEID

Alle bestuurders van het comité en de deelorganisaties zijn vrijwilligers die enkel een vergoeding krijgen voor onkosten en reiskosten. Alleen voor de buitengewone externe representatieve taken van de voorzitter van de Bond is enige compensatie mogelijk.

De beloning van de predikanten en gemeentelijk werkers die werkzaam zijn in de Deelorganisaties of Gemeenten vindt plaats via een regeling en uitvoeringsbepalingen die door de Stichting Rechtspositie is vastgesteld en regelmatig wordt geactualiseerd. De regeling en de uitvoeringsbepalingen zijn te downloaden via de website van Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling.

DOELSTELLING/VISIE

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld

Doelstelling

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomst, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gezamenlijke taken, waaronder het werk van zending en evangelisatie, de dienst aan Israël, het diaconaat, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeenten, het verzorgen van theologische opleidingen en het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden voor de predikanten en de gemeentelijke werkers;
c) gemeenschappelijke belangen te behartigen, door het scheppen en onderhouden van interne en externe relaties.
De aard van de verbondenheid is dat de aangesloten gemeenten elkaars zelfstandigheid erkennen en zij verplichten zich als leden van de Bond de reglementair genomen besluiten tot uitvoering te brengen dan wel te doen brengen.

De Bond heeft geen winstoogmerk. Het in stand houden en functioneren van de Bond wordt overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement gefinancierd uit:
a) bijdragen van de gemeenten,
b) schenkingen, legaten en erfstellingen,
c) renten en andere inkomsten.

VERSLAG ACTIVITEITEN

Over de uitvoering en de activiteiten legt het comité van de Bond jaarlijks verantwoording af aan de bondsvergadering door middel van een jaarverslag 2021.

De jaarverslagen van de aangesloten gemeenten en deelorganisaties kunt u vinden via de link naar de ANBI gegevens van desbetreffende instelling in de lijst bij de contactadressen.

VERKORTE OVERZICHT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN

Onderstaand overzicht van inkomsten en uitgaven geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van de Bond. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De verwachte bestedingen(begroting) voor het komende jaar sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

inkomsten en uitgaven 2021
rekening  begroting  rekening
2020 2021 2021
inkomsten
Bondsbijdragen gemeenten € 158.001 € 153.546 € 149.000
Opbrengsten inkomsten € 31.437 € 34.766 € 34.800
Inkomsten diversen € 53.903 € 74.168 € 77.623
Totaal inkomsten € 243.341 € 262.480 € 261.423
uitgaven
 
Afdracht deelorganisaties € 54.804 € 72.370 € 55.996
Salarissen medewerkers Bondsbureau € 55.558 € 73.000 € 55.102
Betrokkenheid en bestuur € 44.764 € 48.368 € 48.586
Gebouwkosten (incl. afschrijving) € 7.369 € 6.650 € 5.874
Kantoorkosten en technische hulpmiddelen € 19.279 € 17.092 € 15.037
Vergaderkosten etc. € 8.740 € 10.000 € 7.833
Bijdragen aan kontakten van de Bond € 7.981 € 8.850 € 9.374
Bijzondere lasten € 41.949
Uitgaven in & externe contacten € 21.743 € 29.600 € 22.553
Totaal uitgaven € 220.238 € 265.930 € 262.304
Resultaat (inkomsten – uitgaven) € 23.103 -€3450 -€ 881

 

VOORGENOMEN BESTEDINGEN

Van de inkomsten uit de bondsbijdragen is een groot deel nodig voor het in stand houden en functioneren van de bondsgemeenschap en wordt inclusief de eigen inkomsten van de deelorganisaties aangewend voor de uitvoering van de taken van de deelorganisaties.

In het schema hierboven wordt dit onder verkorte overzicht van inkomsten en uitgaven weergegeven.

Andere bestedingen betreft voornamelijk personeelskosten op het Bondsbureau en verder kosten van kantoor, kosten oecumene(in- en externe contacten)

Jaarlijks wordt door het comité en door alle deelorganisaties aan de bondsvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en over de financiën. De aangesloten gemeenten ontvangen de jaarstukken reeds in het voorjaar en hebben de gelegenheid schriftelijk te reageren. Alle reacties en eventuele amendementen van de gemeenten worden gebundeld en behandeld bij de vaststelling van de jaarstukken. Tijdens de bondsvergadering (jaarvergadering) worden de besluiten genomen over het gevoerde beleid, de jaarrekeningen en over de begrotingen voor het komende jaar met een doorkijk naar het volgende jaar. Van de bondsvergadering zelf wordt een uitgebreid notulair verslag gemaakt dat de goedkeuring behoeft van de bondsvergadering.

TOELICHTING

Inkomsten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Gemeenten dragen per lid een bondsbijdrage af voor het gezamenlijke werk van de Bond. Voor het jaar 2021 bedraagt de bondsbijdrage € 40,00 en voor 2022 is er € 32,73 begroot per lid.

De Bond bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de Bond nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de Bond.

Bij overige inkomsten worden de inkomsten uit schenkingen en collecten verantwoord evenals het resultaat van het egalisatiefonds.

Uitgaven

Van de inkomsten wordt een groot deel afgedragen aan de deelorganisaties en andere organen binnen de bond ten behoeve van de uitvoering van de hun toebedeelde taken.

Ook zijn er lasten voor het kantoorgebouw en voor salarissen van de bureaumedewerkers.

Onder lasten van beheer zijn de kantoorkosten en administratie opgenomen.

Lasten voor interne contacten zijn onder andere vergaderkosten en rapportkosten.

Lasten voor externe contacten betreft het lidmaatschap van de Raad van kerken, het CIO, internationale Bond en overige interkerkelijke contacten

Controle

De financiële boekhouding van het comité en van de deelorganisaties worden gecontroleerd door  een accountant of een kascontrolecommissie, bestaande uit minstens twee onafhankelijke personen. Van de bevindingen wordt een controle verslag gemaakt. Tijdens de jaarvergadering is het controle verslag onderdeel van de vaststelling van de financiële jaarstukken. De controle verslagen zijn in te zien op de jaarvergadering en/of op te vragen bij het Bondsbureau.

Beheer van gelden

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid zijn steeds meerdere personen betrokken.

Voor het beheer van (tijdelijke) overtollige liquiditeit is een beleggingsreglement vastgesteld. Belangrijke doelstellingen van het beleggingsbeleid zijn naast het realiseren van enig rendement het beperken van financiële risico’s en een verantwoorde inbedding van het financiële beleid op basis van de beginselen en een verantwoord beheer. Zo wordt niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie, kinderarbeid en waar de mensen- en kinderrechten stelselmatig worden geschonden. Het beleid is gericht op het bewaken en minimaliseren van risico’s door enkel bij marktpartijen te beleggen die voldoen aan de criteria van de Nederlandsche Bank.

Tot ontbinding en liquidatie van de Bond kan worden besloten op een daartoe belegde vergadering, waarop ten minste twee derde van het aantal verbonden gemeenten ter vergadering vertegenwoordigd is. Indien er enig saldo overblijft zal dat worden aangewend in overeenstemming met het doel van de Bond. De slotafrekening van de liquidateurs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een bondsvergadering. (zie art.17 van de statuten). De goedkeuring strekt aan liquidateurs tot volledige decharge.