Commissie in- en externe contacten

De Commissie beheert de interne en externe communicatie en de relaties met oecumenische en kerkelijke organisaties. De Commissie onderhoudt het contact met andere kerkgenootschappen in Nederland, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, waarmee de Bond ook een Associatieovereenkomst heeft, de Federatie van VEG’en en met oecumenische organisaties als de Raad van Kerken,  SMPR en het CIO (overlegorganisatie tussen kerken en overheid). Internationaal bestaan relaties met de internationale Bond van VEG, de IFFEC en de WCRC, een wereldwijde koepel van protestantse kerken.

Ten behoeve van de communicatie binnen de Bond wordt zo spoedig mogelijk een werkgroep ingericht die het Comité gevraagd en ongevraagd adviseert om de kwaliteit en de effectiviteit van de communicatie te verbeteren. Middelen die onder meer worden ingezet zijn de website, Ons Orgaan, de brochurereeks en samenvattende verslagen van Comitévergaderingen die naar alle gemeenten worden verspreid. Inmiddels heeft ook de digitale nieuwsbrief zijn intrede gedaan. Gezien het belang van communicatie en de rol die Ons Orgaan daarin vervult, ligt het voor de hand dat deze commissie het eerste aanspreekpunt is voor Ons Orgaan.

Werkgroepen: