Privacybeleid

Voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is een veilige omgeving voor en de bescherming van persoonsgegevens van iedereen van groot belang. De gemeenten binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten zijn zelfstandig, d.w.z. dat zij zelf haar reglementen  opstellen en wijzigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de gemeenten om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

In het algemeen belang hebben de gemeenten een overkoepelende organisatie ingesteld, die bestaat uit een comité en deelorganisaties die een afgebakende taak hebben binnen het geheel van het werk. Het totaal van de Bond wordt ondersteund door het Bondsbureau, met een bureausecretaris en medewerkers.

De Bond heeft een rechtspersoonlijkheid als kerkgenootschap.

Voor de gegevensverwerking is er voor het Bondsbureau, waar het meeste van de verwerking plaats heeft, door het comité een privacybeleid opgesteld. Klik hier voor de meest recente versie.

Daar waar deelorganisaties een eigen secretariaat en administratie voeren en met persoonsgegevens werken, hebben zij een eigen verantwoordelijkheid.

Klik hier voor het privacy beleid van het seminarium